عشق مفهومی نا پیداست، مفهومی که کسی برای آن تعریف خاصی ندارد اما با این حال همه آن را درک میکنند و میتوانند حس خود به آن را برای شما شرح دهند. اما انواع عشق از نظر روانشناسی به آن دست از عشق اشاره دارد که میتوان برای آن معنی خاصی پیدا کرد تا ملموس تر باشند.

منظور از انواع عشق از نظر روانشناسی چیست؟

با سایت قوانین حاکم همراه باشید.

انواع عشق بسیار زیاد میباشند، اما ما به مهم ترین آنها خواهیم پرداخت.

عشق به خدا

این نوع عشقی است که حداقل یک طرفه باقی میماند و در بهترین حالت تبدیل به عشق دو طرفه میشود.

خداوند همیشه به ما عشق میورزد اما خیلی اوقات این ماییم که خدا را فراموش میکنیم.

خداوند رحما همیشه به یاد ماست اما ما عشق به خدا را از یاد میبریم.

به هر حال این نوع از انواع عشق پایه به حساب میآیند.

عشق به والدین

این نوع از انواع عشق از نظر روانشناسی تاثیر زیادی بر روی تربیت فرزندان خواهد داشت.

پدر و مادر به حق خدایان روی زمین هستند

عشق آنها پایانی ندارد و همیشه به فکر فرزندان خود هستند.

البته استثناهایی هم وجود دارد اما بیشتر پدر و مادرها به فرزندان خود عشق میورزند.

عشق به پدر و مادر و بر عکس را هیچ وقت دست کم نگیرید و همیشه برای آن احترام قائل باشید

عشق زمینه

شاید فکر کنید عشق به پدر و مادر هم زمینی است.

اما نه اینطور نیست، پدر و مادر چیزی بیشتر از آنی که فکر میکنیم ما را دوست دارند و عشق میورزند.

منظور از عشق زمینی این است که ما به دنبال عشق از جنس مخالف هستیم.

به دنبال همسر و شریکی هستیم که تمام خوبی های دنیا را با او قسمت کنیم.

عشق زمینی ارزش بسیار زیادی دارد اما گاهی به بی راهه میرود و معنی خود را از دست میدهد.

عشق به خود

این یکی از انواع عشق از نظر روانشناسی است که معمولا فراموش میشود.

ما یادمان میرود خودمان را دست کم نگیریم و برای خودمان ارزش قائل باشیم.

عشق به خود در واقع شروع همه عشق های دیگر است و باید به خوبی روی آن کر کنیم.

البته اشتباه نکنید، عشق به خود با خودخواهی و خود پرستی بسیار فرق دارد و باید به آن به شکلی صحیح نگاه شود.