روانشناسی رنگ ها یک علم است. اما روانشناسی رنگها در کودکان و کارهایی مانند نقاشی چه معنایی خواهید داشت؟

بررسی روانشناسی رنگها در کودکان

با سایت قوانین حاکم همراه باشید.

همانطور که گفته شد روانشناسی رنگها یک علم است،  علمی که در شاخه هایی همچون بازاریابی، تبلیغات، عشق شناسی و بسیاری دیگر از موضوعات مربوط به روانشناسی فردی و عمومی کاربرد و تحلیل دارد.

اما وقتی بحث دنیای بچه ها به میان میاید اوضاع کمی فرق میکند.

دنیای بچه ها با کلی با ما متفاوت است.

آنها دنیا را از دید دیگری نگاه میکنند و مدام در حال کسب اطلاعات جدید هستند که برای ما این دوران گذشته است.

به همین خاطر شاید بعضی از کارهایی که آنها انجام میدهند را نتوانیم درک کنیم و مدام در حال تحلیل آنها هستیم.

روانشناسی رنگها در کودکان بر اساس مشاهدات عینی آنها شکل میگیرد

قبل از اینکه کودکان زبان بازکنند و بتوانند به صورت کلامی ارتباط برقرار کنند، مدام در حال ضبط موارد موجود در محیط اطراف خود هستند.

آنها اشیا را بر اساس رنگ آنها حفظ میکنند نه ماهیت وجودی خوده رنگ.

برای نمونه برای آنها موز با رنگ زرد معنی میشود و نمیتوانند موز سبز تا تیره را درک کنند.

برای کسانی که مدام موز سبز دیده اند این موضوع فرق میکند.

آنها به نوعی عدم درک خود از سبز بودن موز را به صورت لبخند و یا بخوردن موز بیان میکنند که این با نوع رفتار ما متفاوت میباشد

به هر حال روانشناسی رنگها در کودکان بر اساس ادراک و احساسات آنها بیان میشود.

آنها دنیای اطراف خود را به خوبی بر اساس رنگ ها شناسایی میکنند.

آنها با رنگ ها به خوبی ارتباط برقرار میکنند در صورتی که معانی حقیقی آن را نمیدانند.

بر اساس روانشناسی رنگها در کودکان برای بسیاری از کودکان رنگ قرمز نشانه سرگرمی، فعالیت زیاد و انرژی میباشد.

شاید آنها حتی نتوانند قرمز را تلفظ کنند اما میتوانند آن را احساس کنند.

روانشناسی رنگها در تفسیر نقاشی کودکان

آنها به بیان روشن و دقیق علم روانشناسی رنگ ها در نقاشی های خود می پردازند.

برای نمونه میتوان اثرات آن را به خوبی در نقاشی های آنها دید.

بسیاری از آنها ابرها را آبی میکشند، در صورتی که هیچ ابری آبی نیست و فقط احساس آسمان بودن را میخواهند منتقل کنند.

میتوان با تحلیل نقاشی آنها به موضوعات عمیق روانشناسی رنگها در کودکان پی برد

اما در هر صورت رنگ ها برای بیشتر کودکان به انواع قرمز، سبز، آبی، سفید و سیاه محدود میشوند.

آنها با افزایش سن بهتر میتوانند دیگر نشتقات رنگ ها را درک کنند.

به همین خاطر است که در نقاشی هایشان از رنگ های اصلی بهره بیشتری میبرند.

به هر حال میتوان حتی با استفاده از تست های روانشناسی به اطلاعات جالبی در مورد نقاشی بچه ها دست پیدا کرد.