روانشناسی خانواده چیست

روانشناسی علمیست که کاملا در اختیار بشر قرار دارد. بشر خود روانشناسی را ایجاد کرده تا به مشکلات خاص روانی و