بهترین راه شناخت شخصیت چیست؟

اینکه بدانیم کی هستیم و چه خصوصیاتی داریم کم زیادی به ما درراه رسیدن به خواستههای درونی می کند. به طور