عوارض خودارضایی چیست؟

شک نکنید خودارضایی آنقدر معایب دارد که نمیشود به خوبی های آن پرداخت. خودارضایی در تناقص با رابطه جنسی سالم