انواع عشق از نظر روانشناسی کدامند؟

عشق مفهومی نا پیداست، مفهومی که کسی برای آن تعریف خاصی ندارد اما با این حال همه آن را درک میکنند و میتوانند حس